યુકે પિંટ્ થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

યુકે પ્રવાહી ઔંસ થી યુકે પિંટ્ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

યુકે પિંટ્ માંથી યુકે પ્રવાહી ઔંસ માં રુપાંતર કરો

uk fl oz =
pt * 20.000
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

યુકે પિંટ્

એક બ્રિટીશ ઇમ્પિરિયલ ક્ષમતા માપ (પ્રવાહી અથવા સૂકી) 4 ગિલ અથવા 568.26 ઘન સેન્ટીમીટર બરાબર છે

 

યુકે પિંટ્ માંથી યુકે પ્રવાહી ઔંસ માં રુપાંતર કરો

uk fl oz =
pt * 20.000
 
 
 

 

યુકે પિંટ્ થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
યુકે પિંટ્ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
0pt 0.00uk fl oz
1pt 20.00uk fl oz
2pt 40.00uk fl oz
3pt 60.00uk fl oz
4pt 80.00uk fl oz
5pt 100.00uk fl oz
6pt 120.00uk fl oz
7pt 140.00uk fl oz
8pt 160.00uk fl oz
9pt 180.00uk fl oz
10pt 200.00uk fl oz
11pt 220.00uk fl oz
12pt 240.00uk fl oz
13pt 260.00uk fl oz
14pt 280.00uk fl oz
15pt 300.00uk fl oz
16pt 320.00uk fl oz
17pt 340.00uk fl oz
18pt 360.00uk fl oz
19pt 380.00uk fl oz
યુકે પિંટ્ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
20pt 400.00uk fl oz
21pt 420.00uk fl oz
22pt 440.00uk fl oz
23pt 460.00uk fl oz
24pt 480.00uk fl oz
25pt 500.00uk fl oz
26pt 520.00uk fl oz
27pt 540.00uk fl oz
28pt 560.00uk fl oz
29pt 580.00uk fl oz
30pt 600.00uk fl oz
31pt 620.00uk fl oz
32pt 640.00uk fl oz
33pt 660.00uk fl oz
34pt 680.00uk fl oz
35pt 700.00uk fl oz
36pt 720.00uk fl oz
37pt 740.00uk fl oz
38pt 760.00uk fl oz
39pt 780.00uk fl oz
યુકે પિંટ્ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
40pt 800.00uk fl oz
41pt 820.00uk fl oz
42pt 840.00uk fl oz
43pt 860.00uk fl oz
44pt 880.00uk fl oz
45pt 900.00uk fl oz
46pt 920.00uk fl oz
47pt 940.00uk fl oz
48pt 960.00uk fl oz
49pt 980.00uk fl oz
50pt 1000.00uk fl oz
51pt 1020.00uk fl oz
52pt 1040.00uk fl oz
53pt 1060.00uk fl oz
54pt 1080.00uk fl oz
55pt 1100.00uk fl oz
56pt 1120.00uk fl oz
57pt 1140.00uk fl oz
58pt 1160.00uk fl oz
59pt 1180.00uk fl oz
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ