યુકે પ્રવાહી ઔંસ રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુકે પ્રવાહી ઔંસ

એક બ્રિટિશ રસોઈ માપ.