યુએસ પિંટ્ (સુકું) રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ પિંટ્ (સુકું)

એક યુએસ ક્ષમતા માપ (પ્રવાહી માટે) 0.55 લિટર સમાન છે. યુએસ પ્રવાહી પિંટ્સ અને યુકે પિંટ્સ ના અલગ માપ છે તેની પણ નોંધ લો.