યુએસ ગેલન (સૂકું) રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ ગેલન (સૂકું)

એક યુએસ ક્ષમતા માપ (સૂકી સામગ્રી માટે) 4 ક્વાર્ટ્સ અથવા 4.404 લિટર સમાન  છે. ત્યાં યુએસ પ્રવાહી ગેલન અને યુકે ગેલન વિવિધ માપ પણ છે તેની નોંધ લો.