યુકે ટેબલસ્પુન રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુકે ટેબલસ્પુન 

એક બ્રિટિશ રસોઈ માપ.