યુએસ બેરલ (ફેડરલ) રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુએસ બેરલ (ફેડરલ)

સૂકી સામગ્રી માટે જથ્થાનો યુએસ (US) માપ. યુએસ પ્રવાહી બેરલ, યુએસ શુષ્ક બેરલ, યુએસ તેલ બેરલ અને યુકે બેરલ પણ જુઓ.