યુએસ પ્રવાહી ઔંસ થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

યુકે પ્રવાહી ઔંસ થી યુએસ પ્રવાહી ઔંસ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

યુએસ પ્રવાહી ઔંસ માંથી યુકે પ્રવાહી ઔંસ માં રુપાંતર કરો

uk fl oz =
us fl oz * 1.0408
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

 

યુએસ પ્રવાહી ઔંસ માંથી યુકે પ્રવાહી ઔંસ માં રુપાંતર કરો

uk fl oz =
us fl oz * 1.0408
 
 
 

 

યુએસ પ્રવાહી ઔંસ થી યુકે પ્રવાહી ઔંસ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
યુએસ પ્રવાહી ઔંસ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
0us fl oz 0.00uk fl oz
1us fl oz 1.04uk fl oz
2us fl oz 2.08uk fl oz
3us fl oz 3.12uk fl oz
4us fl oz 4.16uk fl oz
5us fl oz 5.20uk fl oz
6us fl oz 6.25uk fl oz
7us fl oz 7.29uk fl oz
8us fl oz 8.33uk fl oz
9us fl oz 9.37uk fl oz
10us fl oz 10.41uk fl oz
11us fl oz 11.45uk fl oz
12us fl oz 12.49uk fl oz
13us fl oz 13.53uk fl oz
14us fl oz 14.57uk fl oz
15us fl oz 15.61uk fl oz
16us fl oz 16.65uk fl oz
17us fl oz 17.69uk fl oz
18us fl oz 18.74uk fl oz
19us fl oz 19.78uk fl oz
યુએસ પ્રવાહી ઔંસ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
20us fl oz 20.82uk fl oz
21us fl oz 21.86uk fl oz
22us fl oz 22.90uk fl oz
23us fl oz 23.94uk fl oz
24us fl oz 24.98uk fl oz
25us fl oz 26.02uk fl oz
26us fl oz 27.06uk fl oz
27us fl oz 28.10uk fl oz
28us fl oz 29.14uk fl oz
29us fl oz 30.18uk fl oz
30us fl oz 31.23uk fl oz
31us fl oz 32.27uk fl oz
32us fl oz 33.31uk fl oz
33us fl oz 34.35uk fl oz
34us fl oz 35.39uk fl oz
35us fl oz 36.43uk fl oz
36us fl oz 37.47uk fl oz
37us fl oz 38.51uk fl oz
38us fl oz 39.55uk fl oz
39us fl oz 40.59uk fl oz
યુએસ પ્રવાહી ઔંસ યુકે પ્રવાહી ઔંસ
40us fl oz 41.63uk fl oz
41us fl oz 42.67uk fl oz
42us fl oz 43.72uk fl oz
43us fl oz 44.76uk fl oz
44us fl oz 45.80uk fl oz
45us fl oz 46.84uk fl oz
46us fl oz 47.88uk fl oz
47us fl oz 48.92uk fl oz
48us fl oz 49.96uk fl oz
49us fl oz 51.00uk fl oz
50us fl oz 52.04uk fl oz
51us fl oz 53.08uk fl oz
52us fl oz 54.12uk fl oz
53us fl oz 55.16uk fl oz
54us fl oz 56.21uk fl oz
55us fl oz 57.25uk fl oz
56us fl oz 58.29uk fl oz
57us fl oz 59.33uk fl oz
58us fl oz 60.37uk fl oz
59us fl oz 61.41uk fl oz
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ