Chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ

Có nhiều loại Ao-xơ. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

  2. Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

Ao-xơ

Có sẵn hai loại Ao-xơ khác khau - Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.