Chuyển đổi Ao-xơ sang Mililit

Có nhiều loại Ao-xơ. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit

  2. Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit

Ao-xơ

Có sẵn hai loại Ao-xơ khác khau - Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít