Nautical Miles to Kilometro conversion

May higit sa isang klase ng Nautical Miles. Piliin ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. UK Nautical Miles to Kilometro

  2. US Nautical Miles to Kilometro

  3. International Nautical Miles to Kilometro

Nautical Miles

Kilometro

Kilometro ang yunit ng haba sa sistemang metriko at katumbas ng isang libong metro.

1km ay katumbas ng 0.6214 milya.