Milimetro conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Milimetro

Ang milimetro ang yunit ng haba sa sistemang metriko, katumbas ng isang kalibo ng isang metro ( ang SI base yunit ng haba).