கிலோகிராம் முதல் டன்கள் மாற்றம்

எங்கள் Android பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்

டன்கள் முதல் கிலோகிராம் (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

கிலோகிராம்  வரை  டன்கள் மாற்று

T =
kg
 
______
 
 
1000.0
வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்
அதிக தகவல் : கிலோகிராம்

கிலோகிராம்

விளக்கம் :

 கிலோகிராம் பன்னாட்டு முன்மாதிரி  ( IPK) ன் நிறைக்கு சமமாகும். 1889 ஆம் ஆண்டு பிளாட்டினம்- இரிடியம் உற்பத்தி செய்யபட்டுள்ளது மற்றும் செவ்ர்ஸ், எடைகளின் சர்வதேச பீரோ,ஃபிரான்ஸ்-ல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது

இது இயற்பியல் சார்ந்த பொருளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரே SI அலகு ஆகும், மாறாக அடிப்படை இயற்பியல் சார்ந்த குணம் ஆய்வகங்களில் உருவாக்கி கொள்ள முடியும்

 

கிலோகிராம்  வரை  டன்கள் மாற்று

T =
kg
 
______
 
 
1000.0

டன்கள்

இது மெட்ரிக் டன்னுக்கு எழுத்தாக்கம் ஆகும்.பொருத்தமான பக்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 

கிலோகிராம் முதல் டன்கள் அட்டவணை

Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
கிலோகிராம் டன்கள்
0kg 0.00T
1kg 0.00T
2kg 0.00T
3kg 0.00T
4kg 0.00T
5kg 0.01T
6kg 0.01T
7kg 0.01T
8kg 0.01T
9kg 0.01T
10kg 0.01T
11kg 0.01T
12kg 0.01T
13kg 0.01T
14kg 0.01T
15kg 0.01T
16kg 0.02T
17kg 0.02T
18kg 0.02T
19kg 0.02T
கிலோகிராம் டன்கள்
20kg 0.02T
21kg 0.02T
22kg 0.02T
23kg 0.02T
24kg 0.02T
25kg 0.03T
26kg 0.03T
27kg 0.03T
28kg 0.03T
29kg 0.03T
30kg 0.03T
31kg 0.03T
32kg 0.03T
33kg 0.03T
34kg 0.03T
35kg 0.04T
36kg 0.04T
37kg 0.04T
38kg 0.04T
39kg 0.04T
கிலோகிராம் டன்கள்
40kg 0.04T
41kg 0.04T
42kg 0.04T
43kg 0.04T
44kg 0.04T
45kg 0.04T
46kg 0.05T
47kg 0.05T
48kg 0.05T
49kg 0.05T
50kg 0.05T
51kg 0.05T
52kg 0.05T
53kg 0.05T
54kg 0.05T
55kg 0.06T
56kg 0.06T
57kg 0.06T
58kg 0.06T
59kg 0.06T
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி எடை வெப்பநிலை நீளம் பரப்பளவு அளவு வேகம் நேரம்