கிலோகிராம் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

கிலோகிராம்

 • கிலோ
 • கிலோ ( முறைசாரா)
 • அலகு :

  • நிறை
  • எடை ( அறிவியல் அல்லாத  இடத்தில் ) 

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • உலகளாவிய

  விவரிப்பு :

  கிலோகிராம்,  சர்வதேச (SI) அலகு  அமைப்பில் நிறையின் அடிப்படை அலகு  மற்றும் அன்றாடம் ஏற்கப்படும் ( எந்த பொருளின் மீதும் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை  )  ஒரு  எடை அலகாகும்.

  கிலோகிராம் ஒரு லிட்டர் நீரின் கிட்டத்தட்ட சரியான நிறைக்கு சமமாக உள்ளது.

  விளக்கம் :

   கிலோகிராம் பன்னாட்டு முன்மாதிரி  ( IPK) ன் நிறைக்கு சமமாகும். 1889 ஆம் ஆண்டு பிளாட்டினம்- இரிடியம் உற்பத்தி செய்யபட்டுள்ளது மற்றும் செவ்ர்ஸ், எடைகளின் சர்வதேச பீரோ,ஃபிரான்ஸ்-ல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது

  இது இயற்பியல் சார்ந்த பொருளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரே SI அலகு ஆகும், மாறாக அடிப்படை இயற்பியல் சார்ந்த குணம் ஆய்வகங்களில் உருவாக்கி கொள்ள முடியும்

  தோற்றம் :

  1799 ஆம் ஆண்டு கிலோவாக மாற்றப்படும் வரை ,ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு கிரேவ் (ஒரு உலோக குறிப்பு தரம் ) , ஒரு ஆயிரம் கிராமை வரையறுக்க பயன்படுத்தப்பட்டது.

  1795 இல் மெட்ரிக் அளவீட்டு அமைப்புகள் பிரான்சில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் கிராம்   "உருகு நிலையிலுள்ள  பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலையில்,தூய நீர் பரும அளவின் முழுமையான எடை நூற்றில்   ஒரு மீட்டர் கன சதுரத்திற்கு சமமானது  "என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

  கிலோகிராம் (கிரேக்க சிலியோய் [ ஆயிரம் ] மற்றும் கிராமிலிருந்து [ ஒரு சிறிய எடை ] பெறப்பட்டது  )பெரிய அளவு வர்த்தகத்தில் நடைமுறை நிறை அளவீடாக பெயரிடப்பட்டது மற்றும் அனைத்து மெட்ரிக் அளவிடுதல் அமைப்புகளில் நிறை அளவீட்டீன் அடிப்படை அலகாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.

  1960 இல் வெளியிடப்பட்ட அலகுகளின் சர்வதேச (எஸ்.ஐ) அமைப்பு கிலோகிராமை நிறையின் அடிப்படை அலகாக பயன்படுத்தியது, மற்றும் பூமியில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாட்டிலும்  ( அமெரிக்கா போன்ற குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்குகள்  கொண்டு )ஏற்கப்பட்டுள்ளது .

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • ஒரு கிலோகிராம் என்பது தோராயமாக ஒரு புட்டி மென்பானத்தின் எடை
  • சர்க்கரை பொதுவாக ஒரு கிலோ அளவுகளில் விற்கப்படுகிறது
  • ஒரு வழக்கமான கூடைப்பந்து தோராயமாக ஒரு கிலோ எடை கொண்டிருக்கும்

  பயன்பாட்டு அமைப்பு :

  தினசரி அடிப்படையில் , கிலோகிராம் நிறை மற்றும் எடை அளவீட்டில் ஒரு அலகாக உலகளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  EN:இது அனைத்து M.K.Sஅளவீட்டு முறைமையில்  நிறையின் அடிப்படை அலகாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.  இங்கே, மீட்டர் , கிலோகிராம் மற்றும் வினாடி ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பான கருத்துகளை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. நியூட்டன் விசையை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.பாஸ்கல் அழுத்தத்தின் அளவீடாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  கூறு அலகுகள் :

  • 1 kg = 1000 g ( கிராம் அல்லது கிராம்கள் )   

  பெருக்கல் :

  • 1000 கிலோ = 1 மெட்ரிக் டன் (US: மெட்ரிக் டன்)