கிலோகிராம் மாற்ற அட்டவணை

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

கிலோகிராம்

விளக்கம் :

 கிலோகிராம் பன்னாட்டு முன்மாதிரி  ( IPK) ன் நிறைக்கு சமமாகும். 1889 ஆம் ஆண்டு பிளாட்டினம்- இரிடியம் உற்பத்தி செய்யபட்டுள்ளது மற்றும் செவ்ர்ஸ், எடைகளின் சர்வதேச பீரோ,ஃபிரான்ஸ்-ல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது

இது இயற்பியல் சார்ந்த பொருளால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரே SI அலகு ஆகும், மாறாக அடிப்படை இயற்பியல் சார்ந்த குணம் ஆய்வகங்களில் உருவாக்கி கொள்ள முடியும்