காரட்கள் மாற்ற அட்டவணை

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

காரட்கள்

ரத்தினக் கற்களின் எடையை அளவிட "ct." என்பதை சுருக்கி "c"  எனக் குறிப்பிடுகிறோம். ஒரு காரட் என்பது ஒரு கிராமில் 5ல் ஒரு பகுதி (200 மில்லிகிராம்கள்). கற்கள், காரட்டின் அருகிலுள்ள நூறுகளின் ஒரு பங்கு என்ற அளவில் அளக்கப்படுகிறது. காரட்டின் நூறில் ஒரு பங்கு புள்ளி (பாயிண்ட்) எனப்படும். எனவே, 0.10 காரட்டை 10 புள்ளிகள் எனவும், காரட்டில் பத்தில் ஒரு பங்கு எனவும் குறிப்பிடலாம். சிறிய கற்களை பொதுவாக 0.05 மற்றும் 0.01 காரட் என்ற அளவில் குறிப்பிடுவர். "K" எனக் குறிப்பிடப்படும் காரட் அளவு தங்கக் கலவையின் தூய்மையை அளவிட உதவுகிறது. ஒரு காரட் வட்ட வைரத்தின் சராசரி விகிதம் தோராயமாக 6.5 மி.மீ விட்டத்தில் இருக்கும். எடைக்கும், அளவுக்குமான இந்த உறவு கற்களுக்கேற்ப மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக மாணிக்கக் கல்லும், நீலக் கல்லும் வைரத்தை விட கனமாக இருக்கும் (தொழில்நுட்பரீதியில் அவைகளின் ஒப்பு அடர்த்தி அதிகம். எனவே ஒரு காரட் மாணிக்கம் அல்லது நீலக்கல்லின் அளவு ஒரு காரட் வைரத்தின் அளவைவிட சிறியதாக இருக்கும்). மேலதிக தவல்களுக்கு தங்கம், வெள்ளி மற்றும் ரத்தினக் கற்களின் எடைகள் மற்றும் அளவைகளைப் பார்க்கவும்