Konvertime Kilometra në Milje detare

Ka më shumë se një lloj Milje detare. Ju lutem të përdorni variacionin e duhur në listën më poshtë.

  1. Kilometra në Milje detare britanike

  2. Kilometra në Milje detare amerikane

  3. Kilometra në Nautical Miles Ndërkombëtare

Kilometra

Kilometri është një njësi gjatësie në sistemin metrik i barabartë me një mijë metra.

1km është i barabartë me 0.6214 milje.

Milje detare