Kilometer carta penukaran

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Kilometer

Kilometer adalah unit pangjang dalam sistem metrik yang bersamaan dengan satu perseribu meter.

1Km bersamaan dengan 0.6214batu.