ઘન સેન્ટીમીટર થી ઘન ઇંચ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ઘન ઇંચ થી ઘન સેન્ટીમીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

ઘન સેન્ટીમીટર માંથી ઘન ઇંચ માં રુપાંતર કરો

in³ =
cm³ * 0.061024
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

ઘન સેન્ટીમીટર

જથ્થો એક સેન્ટીમીટરથી એક સેન્ટીમીટરથી એક સેન્ટીમીટરના એક સમઘન ને બરાબર છે. તે એક લિટર નો એક હજારમો ભાગ હોવાથી ઘણી વખત મિલી લિટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

 

ઘન સેન્ટીમીટર માંથી ઘન ઇંચ માં રુપાંતર કરો

in³ =
cm³ * 0.061024
 
 
 

ઘન ઇંચ

જથ્થા માટે માપ એકમ. તે એક ઇંચ લાંબો, એક ઇંચ પહોળો, એક ઇંચ ઊંડો વિસ્તાર રજૂ કરે છે.

 

ઘન સેન્ટીમીટર થી ઘન ઇંચ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
ઘન સેન્ટીમીટર ઘન ઇંચ
0cm³ 0.00in³
1cm³ 0.06in³
2cm³ 0.12in³
3cm³ 0.18in³
4cm³ 0.24in³
5cm³ 0.31in³
6cm³ 0.37in³
7cm³ 0.43in³
8cm³ 0.49in³
9cm³ 0.55in³
10cm³ 0.61in³
11cm³ 0.67in³
12cm³ 0.73in³
13cm³ 0.79in³
14cm³ 0.85in³
15cm³ 0.92in³
16cm³ 0.98in³
17cm³ 1.04in³
18cm³ 1.10in³
19cm³ 1.16in³
ઘન સેન્ટીમીટર ઘન ઇંચ
20cm³ 1.22in³
21cm³ 1.28in³
22cm³ 1.34in³
23cm³ 1.40in³
24cm³ 1.46in³
25cm³ 1.53in³
26cm³ 1.59in³
27cm³ 1.65in³
28cm³ 1.71in³
29cm³ 1.77in³
30cm³ 1.83in³
31cm³ 1.89in³
32cm³ 1.95in³
33cm³ 2.01in³
34cm³ 2.07in³
35cm³ 2.14in³
36cm³ 2.20in³
37cm³ 2.26in³
38cm³ 2.32in³
39cm³ 2.38in³
ઘન સેન્ટીમીટર ઘન ઇંચ
40cm³ 2.44in³
41cm³ 2.50in³
42cm³ 2.56in³
43cm³ 2.62in³
44cm³ 2.69in³
45cm³ 2.75in³
46cm³ 2.81in³
47cm³ 2.87in³
48cm³ 2.93in³
49cm³ 2.99in³
50cm³ 3.05in³
51cm³ 3.11in³
52cm³ 3.17in³
53cm³ 3.23in³
54cm³ 3.30in³
55cm³ 3.36in³
56cm³ 3.42in³
57cm³ 3.48in³
58cm³ 3.54in³
59cm³ 3.60in³
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ