ઘન ઇંચ થી ઘન યાર્ડ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ઘન યાર્ડ થી ઘન ઇંચ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

ઘન ઇંચ માંથી ઘન યાર્ડ માં રુપાંતર કરો

yd³ =
in³ * 0.000021433
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

ઘન ઇંચ

જથ્થા માટે માપ એકમ. તે એક ઇંચ લાંબો, એક ઇંચ પહોળો, એક ઇંચ ઊંડો વિસ્તાર રજૂ કરે છે.

 

ઘન ઇંચ માંથી ઘન યાર્ડ માં રુપાંતર કરો

yd³ =
in³ * 0.000021433
 
 
 

ઘન યાર્ડ

જથ્થાનો એક એકમ (રેતી અથવા કાંકરા માટે)

 

ઘન ઇંચ થી ઘન યાર્ડ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
ઘન ઇંચ ઘન યાર્ડ
0in³ 0.00yd³
1in³ 0.00yd³
2in³ 0.00yd³
3in³ 0.00yd³
4in³ 0.00yd³
5in³ 0.00yd³
6in³ 0.00yd³
7in³ 0.00yd³
8in³ 0.00yd³
9in³ 0.00yd³
10in³ 0.00yd³
11in³ 0.00yd³
12in³ 0.00yd³
13in³ 0.00yd³
14in³ 0.00yd³
15in³ 0.00yd³
16in³ 0.00yd³
17in³ 0.00yd³
18in³ 0.00yd³
19in³ 0.00yd³
ઘન ઇંચ ઘન યાર્ડ
20in³ 0.00yd³
21in³ 0.00yd³
22in³ 0.00yd³
23in³ 0.00yd³
24in³ 0.00yd³
25in³ 0.00yd³
26in³ 0.00yd³
27in³ 0.00yd³
28in³ 0.00yd³
29in³ 0.00yd³
30in³ 0.00yd³
31in³ 0.00yd³
32in³ 0.00yd³
33in³ 0.00yd³
34in³ 0.00yd³
35in³ 0.00yd³
36in³ 0.00yd³
37in³ 0.00yd³
38in³ 0.00yd³
39in³ 0.00yd³
ઘન ઇંચ ઘન યાર્ડ
40in³ 0.00yd³
41in³ 0.00yd³
42in³ 0.00yd³
43in³ 0.00yd³
44in³ 0.00yd³
45in³ 0.00yd³
46in³ 0.00yd³
47in³ 0.00yd³
48in³ 0.00yd³
49in³ 0.00yd³
50in³ 0.00yd³
51in³ 0.00yd³
52in³ 0.00yd³
53in³ 0.00yd³
54in³ 0.00yd³
55in³ 0.00yd³
56in³ 0.00yd³
57in³ 0.00yd³
58in³ 0.00yd³
59in³ 0.00yd³
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ