Chuyển đổi Lít sang Ao-xơ

Có nhiều loại Ao-xơ. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Lít sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

  2. Lít sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

Ao-xơ

Có sẵn hai loại Ao-xơ khác khau - Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.