Chuyển đổi Kilômet sang Dặm biển

Có nhiều loại Dặm biển. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Kilômet sang Dặm Mỹ

  2. Kilômet sang Dặm biển

  3. Kilômet sang Dặm Anh

  4. Kilômet sang Dặm biển Anh

Kilômet

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

Dặm biển