Chuyển đổi Hải lý sang Dặm

Có nhiều loại Hải lý. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Hải lý Anh sang Dặm

  2. Hải lý Mỹ sang Dặm

  3. Hải lý quốc tế sang Dặm

Hải lý

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước