Chuyển đổi Feet sang Dặm biển

Có nhiều loại Dặm biển. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Feet sang Dặm Mỹ

  2. Feet sang Dặm biển

  3. Feet sang Dặm Anh

  4. Feet sang Dặm biển Anh

Feet

Năm 1959, thỏa thuận quốc tế về thước và pao (giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc Khối thịnh vượng chung) đã xác định một thước chính xác là 0.9144 mét, rồi lần lượt xác định foot chính xác là 0,3048 mét (304,8 mm).

Dặm biển