Ounces to Milimetro conversion

May higit sa isang klase ng Ounces. Piliin ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. US Fluid Ounces to Milimetro

  2. UK Fluid Ounces to Milimetro

Ounces

May dalawang klase ng Ounces na pwedeng gamitin-us at uk. Pumili sa alin man sa mga ito.

Milimetro

Isang metrikong yunit ng volume na katumbas sa isa sa ikasanlibo ng isang litro