Milimetro to Ounces conversion

May higit sa isang Uri ng Ounces. Gamiting ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. Milimetro to US Fluid Ounces

  2. Milimetro to UK Fluid Ounces

Milimetro

Isang metrikong yunit ng volume na katumbas sa isa sa ikasanlibo ng isang litro

Ounces

May dalawang klase ng Ounces na pwedeng gamitin-us at uk. Pumili sa alin man sa mga ito.