Acres conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Acres

Isang yunit ng area(4840 yarda parisukat) na ginagamit sa mga bansang ang lenggwahe ay Ingles.