Uzel-dan Metr sekund-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr sekund-dan Uzel-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Uzel -den Metr sekund-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Uzel -den Metr sekund-a göçürmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Uzel-dan Metr sekund-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Uzel Metr sekund
0knots 0.00m/s
1knots 0.51m/s
2knots 1.03m/s
3knots 1.54m/s
4knots 2.06m/s
5knots 2.57m/s
6knots 3.09m/s
7knots 3.60m/s
8knots 4.12m/s
9knots 4.63m/s
10knots 5.14m/s
11knots 5.66m/s
12knots 6.17m/s
13knots 6.69m/s
14knots 7.20m/s
15knots 7.72m/s
16knots 8.23m/s
17knots 8.75m/s
18knots 9.26m/s
19knots 9.77m/s
Uzel Metr sekund
20knots 10.29m/s
21knots 10.80m/s
22knots 11.32m/s
23knots 11.83m/s
24knots 12.35m/s
25knots 12.86m/s
26knots 13.38m/s
27knots 13.89m/s
28knots 14.40m/s
29knots 14.92m/s
30knots 15.43m/s
31knots 15.95m/s
32knots 16.46m/s
33knots 16.98m/s
34knots 17.49m/s
35knots 18.01m/s
36knots 18.52m/s
37knots 19.03m/s
38knots 19.55m/s
39knots 20.06m/s
Uzel Metr sekund
40knots 20.58m/s
41knots 21.09m/s
42knots 21.61m/s
43knots 22.12m/s
44knots 22.64m/s
45knots 23.15m/s
46knots 23.66m/s
47knots 24.18m/s
48knots 24.69m/s
49knots 25.21m/s
50knots 25.72m/s
51knots 26.24m/s
52knots 26.75m/s
53knots 27.27m/s
54knots 27.78m/s
55knots 28.29m/s
56knots 28.81m/s
57knots 29.32m/s
58knots 29.84m/s
59knots 30.35m/s
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi