Meýdan öwrülmesi

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Metriki ölçemeleri

Metrik meýdan ölçegleri metre esaslanyp, esasy ölçeg birligi 1000m2 deň gelýän gektardyr. Ol bir inedördül miliň çäginde 640 akra deňdir.

Imperial/Amerika ölçemeler

Bu meýdan ölçegleri köplenç özleriniň uzynlyk ölçegleriniň inedördül görnüşleri bolup, oňa uzynlygy 1 furlong we ini 1 zynjyr bolan akra degişli däldir. Köne iňlis sözi bolan "akra" meýdan diýmegi aňladyp, goşa goşulan maly ýa-da öküzleri ulanyp, bir günde sürüp bolýan meýdany hasaplanypdyr.