ரோமர் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

ரோமர்

1701 இல் இதை முன்மொழிந்த டேனிஷ் வானியலாளர் ஓலே ரோமர் பெயரால் ரோமர் அளவுகோல் பெயரிடப்பட்டது.  ஆரம்பத்தில் முடக்கம் உப்பு பயன்படுத்தி பூஜ்யம் அமைக்கப்பட்டது.  நீரின் கொதிநிலை 60 டிகிரி என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ரோமர் இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் தூய நீரின் உறைநிலை சுமார் எட்டில் ஒரு வழி   ( 7.5 டிகிரி) என்று கண்டார் ,அதனால் அவர் துல்லியமாக  நீரின் உறைநிலை  கீழ்த்திட்டவரைப் புள்ளி 7.5 டிகிரி இருக்க மறுவரையறுத்தார். பாரன்ஹீட் அளவுகோலின்  கண்டுபிடிப்பாளர் டேனியல் கேப்ரியல் பாரன்ஹீட்,  இப்போது பாரன்ஹீட் அளவுகோல் என அறியப்படும் நான்கு காரணி மூலம் பிளவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ரோமரின் வேலையை  கற்றார்.