செல்சியஸ் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

செல்சியஸ்

 • டிகிரி செல்சியஸ்
 • சென்டிகிரேட்
 • டிகிரி செல்சியஸ்
 • டிகிரி செல்சியஸ்
 • அலகு :

  • வெப்பநிலை

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • பாரன்ஹீட், அமெரிக்கா, கேமன் தீவுகள் மற்றும் பெலிஸ் உத்தியோகபூர்வ அளவுகோலாக உள்ளது என்றாலும்,  பெரும்பாலான நாடுகளில், மத்திய- 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் , பாரன்ஹீட்அளவுகோலிற்கு  பதிலாக, ஐரோப்பாவில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த செல்சியஸ்அளவுகோல் மாறியது.

  விளக்கம் :

  ஆரம்பத்தில் நீரின் உறைநிலையால் ( மற்றும் பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை பின்னர்  )  வரையறுக்கப்படுகிறது என்றாலும், செல்சியஸ் அளவுகோல்   கெல்வின் வெப்ப  அளவுகோல் தொடர்பு கொண்டு இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமாக  வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

  செல்சியஸ் அளவுகோலில் பூஜ்யம் (0 ° C)  இப்போது       273.15 K க்கு சமமானது என்று  வரையறுக்கப்படுகிறது.     1 ° C வெப்பநிலை வேறுபாடு 1 K வேறுபாடுக்கு

  தோற்றம் :

  செல்சியஸ் அளவுகோல் ஸ்வீடிஷ் வானியலாளர் ஆண்டர்ஸ் செல்சியஸ்-க்கு பிறகு (1701-1744) பெயரிடப்பட்டது. 1742 இல்,0 டிகிரி நீர் கொதிநிலை மற்றும் 100 டிகிரி உறைநிலை  உள்ள  செல்சியஸ் வெப்பநிலை அளவுகோலைக் உருவாக்கினார்.

  இந்த நேரத்தில் பிற இயற்பியலாளர்கள் சுதந்திரமாக ஒத்த அளவு கோலை,0 டிகிரி பனி உருகுநிலை மற்றும் 100 டிகிரி நீரின் கொதிநிலைஎன உருவாக்கினர். இந்த புதிய 'முன்னோக்கி' அளவு கோல் பரவலாக  ஐரோப்பா கண்டத்தில் ஏற்கப்பட்டது.  பொதுவாக செண்ட்டிகிரேடு அளவு கோல் என்று குறிப்பிடப்படும்.

  அளவு கோல் கோண அளவீடுகளில் சென்டிகிரேட் பயன்படுத்ததும் குழப்பத்தை தடுக்க 1948 ல் ' செல்சியஸ் அளவு கோல் ' என உத்தியோகபூர்வமாக பெயரிடப்பட்டது.

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • முழு பூஜியம், -2730 செல்சியஸ்
  • பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை 00 செல்சியஸ் (உண்மையில் -0.00010 செல்சியஸ்)
  • வெப்ப காலநிலையின் கோடைக்கால வெப்பம் 220 செல்சியஸ்
  • சாதாரண மனித உடல் வெப்பநிலை 370 செல்சியஸ்
  • 1 அட்மாஸ்பியர் அழுத்தத்தில் நீரின் கொதிநிலை  99.98390 செல்சியஸ்