பாரன்ஹீட் முதல் ரோமர் மாற்றம்

எங்கள் Android பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்

ரோமர் முதல் பாரன்ஹீட் (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

பாரன்ஹீட்  வரை  ரோமர் மாற்று

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 
வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்
அதிக தகவல் : பாரன்ஹீட்

பாரன்ஹீட்

விளக்கம் :

ஃபாரன்ஹீட் வெப்ப இயக்கவியல் வெப்பநிலை அளவீடு ஆகும்.   நீரின் உறைநிலை 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ( ° F) மற்றும்  கொதிநிலை 212 ° F (நிலையான வளிமண்டல அழுத்தத்தில்). இது நீரின் கொதிநிலை மற்றும்  உறைநிலையை சரியாக 180 டிகிரி பறம்பாக வைக்கிறது . எனவே, ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோலில் ஒரு டிகிரி,  உறைநிலை மற்றும் நீரின் கொதிநிலை இடையேயான இடைவெளியில் 1/180 ஆக உள்ளது. தனிப்பூச்சியம் -459.67 ° F என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது

 

பாரன்ஹீட்  வரை  ரோமர் மாற்று

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 

ரோமர்

1701 இல் இதை முன்மொழிந்த டேனிஷ் வானியலாளர் ஓலே ரோமர் பெயரால் ரோமர் அளவுகோல் பெயரிடப்பட்டது.  ஆரம்பத்தில் முடக்கம் உப்பு பயன்படுத்தி பூஜ்யம் அமைக்கப்பட்டது.  நீரின் கொதிநிலை 60 டிகிரி என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ரோமர் இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் தூய நீரின் உறைநிலை சுமார் எட்டில் ஒரு வழி   ( 7.5 டிகிரி) என்று கண்டார் ,அதனால் அவர் துல்லியமாக  நீரின் உறைநிலை  கீழ்த்திட்டவரைப் புள்ளி 7.5 டிகிரி இருக்க மறுவரையறுத்தார். பாரன்ஹீட் அளவுகோலின்  கண்டுபிடிப்பாளர் டேனியல் கேப்ரியல் பாரன்ஹீட்,  இப்போது பாரன்ஹீட் அளவுகோல் என அறியப்படும் நான்கு காரணி மூலம் பிளவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ரோமரின் வேலையை  கற்றார்.

 

பாரன்ஹீட் முதல் ரோமர் அட்டவணை

Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
பாரன்ஹீட் ரோமர்
0 -1.83°Rø
1 -1.54°Rø
2 -1.25°Rø
3 -0.96°Rø
4 -0.67°Rø
5 -0.38°Rø
6 -0.08°Rø
7 0.21°Rø
8 0.50°Rø
9 0.79°Rø
10 1.08°Rø
11 1.38°Rø
12 1.67°Rø
13 1.96°Rø
14 2.25°Rø
15 2.54°Rø
16 2.83°Rø
17 3.12°Rø
18 3.42°Rø
19 3.71°Rø
பாரன்ஹீட் ரோமர்
20 4.00°Rø
21 4.29°Rø
22 4.58°Rø
23 4.88°Rø
24 5.17°Rø
25 5.46°Rø
26 5.75°Rø
27 6.04°Rø
28 6.33°Rø
29 6.62°Rø
30 6.92°Rø
31 7.21°Rø
32 7.50°Rø
33 7.79°Rø
34 8.08°Rø
35 8.38°Rø
36 8.67°Rø
37 8.96°Rø
38 9.25°Rø
39 9.54°Rø
பாரன்ஹீட் ரோமர்
40 9.83°Rø
41 10.12°Rø
42 10.42°Rø
43 10.71°Rø
44 11.00°Rø
45 11.29°Rø
46 11.58°Rø
47 11.88°Rø
48 12.17°Rø
49 12.46°Rø
50 12.75°Rø
51 13.04°Rø
52 13.33°Rø
53 13.62°Rø
54 13.92°Rø
55 14.21°Rø
56 14.50°Rø
57 14.79°Rø
58 15.08°Rø
59 15.38°Rø
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி வெப்பநிலை எடை நீளம் பரப்பளவு அளவு வேகம் நேரம்