கெல்வின் முதல் ரோமர் மாற்றம்

புத்தககுறிப்பு பக்கம் ரோமர் முதல் கெல்வின் (ஸ்வாப் அலகுகள் )

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

கெல்வின்  வரை  ரோமர் மாற்று

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்

கெல்வின்

சென்டிகிரேடு அளவுகோலின் வரையறைகள் மற்றும் பரிசோதனை ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது, முழுமையான பூஜ்ஜிய வெப்பநிலை என்பது -273.15 0C

 

கெல்வின்  வரை  ரோமர் மாற்று

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

ரோமர்

1701 இல் இதை முன்மொழிந்த டேனிஷ் வானியலாளர் ஓலே ரோமர் பெயரால் ரோமர் அளவுகோல் பெயரிடப்பட்டது.  ஆரம்பத்தில் முடக்கம் உப்பு பயன்படுத்தி பூஜ்யம் அமைக்கப்பட்டது.  நீரின் கொதிநிலை 60 டிகிரி என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ரோமர் இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் தூய நீரின் உறைநிலை சுமார் எட்டில் ஒரு வழி   ( 7.5 டிகிரி) என்று கண்டார் ,அதனால் அவர் துல்லியமாக  நீரின் உறைநிலை  கீழ்த்திட்டவரைப் புள்ளி 7.5 டிகிரி இருக்க மறுவரையறுத்தார். பாரன்ஹீட் அளவுகோலின்  கண்டுபிடிப்பாளர் டேனியல் கேப்ரியல் பாரன்ஹீட்,  இப்போது பாரன்ஹீட் அளவுகோல் என அறியப்படும் நான்கு காரணி மூலம் பிளவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ரோமரின் வேலையை  கற்றார்.

 

கெல்வின் முதல் ரோமர் அட்டவணை
Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
கெல்வின் ரோமர்
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
கெல்வின் ரோமர்
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
கெல்வின் ரோமர்
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
மெட்ரிக் மாற்ற அட்டவணை அலைபேசி மாற்றுவான் செயலி வெப்பநிலை எடை நீளம் பரப்பளவு அளவு வேகம் நேரம்