તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વેનૌતા વાતુ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

વેનૌતા વાતુ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અગાઉ સ્વતંત્રતા પહેલા ન્યૂ હેબ્રીડ્ઝ તરીકે ઓળખાતા, વેનૌતાનું ચલણ વાતુ છે. સિક્કા 1વાતુ, 2વાતુ, 5વાતુ, 10વાતુ, 20વાતુ, 50વાતુ અને 100વાતુ માં આવે છે. બેંકનોટ 100વાતુ, 200વાતુ, 500વાતુ, 1000વાતુ, 2000વાતુ, 5000વાતુ અને 10000વાતુમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: