તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઉત્તર કોરિયાન વોન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઉત્તર કોરિયાન વોન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઉત્તર કોરિયાનું ચલણ ઉત્તર કોરિયન વોન છે. વોન 100 ચોનના બને છે. જો કે, કારણે ઉચ્ચ ફુગાવાને કારણે મોટા ભાગના સ્થાનિક દુકાનદારો યુરો અને ડોલર પણ સ્વીકારે છે. બેંકનોટ 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, અને 5000 વોનમાં ઉપલબ્ધ છે. સિક્કા 1, 5, 10, અને 50 ચોન અને 1 વોનમાં આવે છે. ઉત્તર કોરિયન વોન અન્ય કોઇ ચલણ સાથે જોડવામાં આવેલ નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: