તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઉરુગ્વેના પેસો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઉરુગ્વેના પેસો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઉરુગ્વેયન પેસો ઉરુગ્વેનું સત્તાવાર ચલણ છે. બેંકનોટ $20, $50, $100, $200, $500, $1000 અને $2000 બિલ સાથે સિક્કાઓ $1, $2, $5, $10 અને $50 સિક્કાઓમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: