તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઉઝબેકિસ્તાનિ સોમ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઉઝબેકિસ્તાનિ સોમ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સોમ ઉઝ્બેકિસ્તાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. હાલમાં ચલણ 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 અને 5000 સોમની બેંકનોટમાં અને 1, 5, 10, 25, 50 અને 100 સોમના સિક્કામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: