તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

તુર્કમેનિસ્તાન મનાત →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

તુર્કમેનિસ્તાન મનાત

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

તુર્કમેનિસ્તાન સોવિયેત યુનિયનનું ભૂતપૂર્વ રાજ્ય હતું અને 1993 થી તેનું પોતાનું ચલણ બહાર પાડવાનું શરૂ કર્યું. 2009 ના નાણાકીય સુધારામાં 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 ટેંગ ના નવા સિક્કા બહાર પાડ્યા હતા. 1 અને 2 મનતના સિક્કા પણ ઉપલબ્ધ છે. નોટ 1, 5, 10, 20, 50, 100 અને 500 મનત બીલ માં વહેંચાયેલ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: