તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ટ્યુનિશિયન દીનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ટ્યુનિશિયન દીનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

3 જી ઓક્ટોબર 1958 ના રોજ બેંકનોટ ½, 1 અને 5 દિનારમાં સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ટ્યુનિશિયા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આજે, નોટ 10, 20 અને 50 દિનારમાં અને સિક્કા 20, 50, 100 અને 200 મિલિમ અને ½, 1, 2 અને 5 દિનારમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: