તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

થાઈ બાહ્ટ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

થાઈ બાહ્ટ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

1942 માં બેન્ક ઓફ થાઇલેન્ડ ની રચના કરવામાં આવી હતી અને દેશનું ચલણ બહાર પાડવાનું કાર્ય તેણે સંભાળ્યું. સિક્કા 1, 5 અને 10 સતંગમાં આવે છે જેનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે, અને 25 અને 50 સતંગમાં આવે છે જેનો વધુ વારંવાર ઉપયોગ થાય છે. 1, 2, 5 અને 10 ભાટ ના સિક્કા પણ છે. નોટ 20, 50, 80, 100, 500 અને 1000 ભાટ નોટમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: