તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સ્વાઝી લિલાન્ગેની →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સ્વાઝી લિલાન્ગેની

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સ્વાઝી લિલાન્ગેની (બહુવચન ઇમાલાન્ગેની) સમાન દર પર દક્ષિણ આફ્રિકન રેન્ડ પર નભેલું છે. ચલણ L1, E2, અને E5 લિલાન્ગેની સિક્કા સાથે 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટના એકમોમાં વહેંચાયેલ છે. આ બીલ ઇ10, ઇ20, ઇ50, ઇ100 અને ઇ200 નોટમાં વહેંચાયેલ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: