તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સૂરીનામિઝ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સૂરીનામિઝ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ડચ રિવાજ સાથે, સુરિનામીઝ ચલણ એકવચન બેંકનોટમાં દર્શાવવામાં આવે છે. સિક્કાઓ 1, 5, 10, 25, 100 અને 250 સેન્ટમાં આવે છે અને બેંકનોટ 1, 2½, 5, 10, 20, 50 અને 100 ડોલર નોટમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: