તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સુદાનિઝ પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સુદાનિઝ પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

2007 માં જ્યારે સુદાનમાં રજૂ થયા ત્યારે દ્વિતિય સુદાનિઝ પાઉન્ડ 1:100 વિનિમય દર સાથે દિનાર ને સ્થાને બદલાયા હતા. નવા ચલણનો પરિચય 21 વર્ષિય ગૃહ યુદ્ધનો અંત હતો. બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 પાઉન્ડમાં આવે છે. સિક્કા 1, 5, 10, 20 અને 50 પિઆસ્ટ્રે અને 1 પાઉન્ડમાં ઉપલબ્ધ છે. 100 પિઆસ્ટ્રે 1 પાઉન્ડ બરાબર છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: