તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત દિરહામ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સંયુક્ત આરબ અમીરાત દિરહામ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

યુનાઇટેડ આરબ અમિરાત દિરહામ યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત માટે સત્તાવાર ચલણ છે. એક દિરહામ 100 ફિલ્સનો બનેલો છે. ચલણ 25 ફિલ્સ, 50 ફિલ્સ અને 1 દિરહામ ના સિક્કા માં અને 5 દિરહામ, 10 દિરહામ, 20 દિરહામ, 50 દિરહામ, 100 દિરહામ, 200 દિરહામ, 500 દિરહામ અને 1000 દિરહામ ની બેંકનોટ માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: