તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સિંગાપુર ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સિંગાપુર ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સિંગાપુર ડોલર, અથવા સિંગ કારણકે તે ક્યારેક સિંગથી ઓળખાય છે, સિંગાપુરનું સત્તાવાર ચલણ છે. તેના દર સિંગાપુર ની નાણાકીય ઓથોરિટી દ્વારા મોનીટર થયેલ છે. ચલણનો પેટાએકમ સેન્ટ છે, ડોલર 100 સેન્ટથી બને છે. આ સિક્કા 1, 5, 10, 20, 50 સેન્ટના અને $1 અને $5 ડોલર સિક્કામાં આવે છે. નોટ $2, $5, $10, $20, $25, $50, $100, $1000 અને $10000 બીલમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: