તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

શ્રીલંકાનો રૂપિયો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

શ્રીલંકાનો રૂપિયો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

શ્રીલંકન રૂપિયો શ્રિલંકાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક શ્રીલંકન રૃપિયો 100 સેન્ટ બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5 અને 10 રૂપિયા અને 25 અને 50 સેન્ટમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 અને 5000 રૂપિયામાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: