તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સેશેલોઈ રુપી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સેશેલોઈ રુપી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સેશેલોઈ રૂપિયો સેશેલ્સનું ચલણ છે. 1976 માં સેશેલ્સ મોનેટરી ઓથોરિટીએ કાગળની નોટ બહાર પાડવાની જવાબદારી સંભાળી હતી. પ્રથમ 10, 25, 50 અને 100 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ કરાવી હતી. 2005 માં 500 રૂપિયાની નોટ બહાર પાડવામાં આવી હતી. સિક્કા 1, 5, 10 અને 25 સેન્ટ અને 1 અને 5 રૂપિયાના સિક્કામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: