તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સેન્ટ્રલ આફ્રિકન CFA ફ્રેંક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સેન્ટ્રલ આફ્રિકન CFA ફ્રેંક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બીઈએસી (BEAC) (બાન્ક ડસ એટટ્સ ડે ઇ'આફ્રિક સેન્ટ્રલ), બેન્ક ઓફ ધ સેન્ટ્રલ આફ્રિકન સ્ટેટ્સ, સેન્ટ્રલ આફ્રિકન ફ્રેંક ની રજૂકર્તા છે અને કૅમરૂન આધારિત છે. આ ફ્રેંક 100 સેન્ટાઇમ માં વિભાજિત છે, પરંતુ કોઈ બહાર પાડવામાં આવ્યા નથી. સિક્કાઓ 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 અને 500 ફ્રાંક માં આવે છે. બેંકનોટ 500, 1000, 2000, 5000 અને 10000 ફ્રાંક માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: