તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સેન્ટ હેલેના પાઉન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સેન્ટ હેલેના પાઉન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સેન્ટ હેલેના પાઉન્ડ સમાન દરે બ્રિટિશ પાઉન્ડ પર નભેલું છે. તેઓ 2004 માં પાછી ખેંચી લેવાયેલ માત્ર £1 નોટ સાથે £5, £10 અને £20 પાઉન્ડ નોટમાં આવે છે. સિક્કાઓ £1 અને 2£ ના સિક્કા સાથે 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 પેન્સ માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: