તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સાઉદી રિયાલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સાઉદી રિયાલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સાઉદી રિયાલ સાઉદી અરેબિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક રિયાલ 100 હલાલામાં વિભાજિત છે. રિયાલ બેંકનોટ 1, 5, 10, 50, 100, 200 અને 500 રિયાલમાં ઉપલબ્ધ છે. મોટે ભાગે ઉપયોગમાં ન હોવા છતાં સિક્કા, 5 અને 10 હલાલા, 25 હલાલા અથવા ક્વાર્ટર રિયાલ, 50 હલાલા અથવા હાફ રિયાલ અને 100 હલાલામાં આવે છે. સાઉદી રિયાલની પાંચમી શ્રેણી 2007 માં બહાર પાડવામાં આવી હતી. નવી શ્રેણીની નકલને રોકવા માટે તાજેતરની અને સૌથી અદ્યતન સુરક્ષા સિસ્ટમ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: