તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સાઓ ટોમ એન્ડ પ્રિન્સાઇપ ડોબ્રા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સાઓ ટોમ એન્ડ પ્રિન્સાઇપ ડોબ્રા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ડોબ્રા, €1= 24500એસટીડી (STD) પર યુરો પર સ્થિરીકૃત , સાઓ ટોમ એન્ડ પ્રિન્સાઇપનું ચલણ છે. આ સિક્કાઓ 100, 250, 500, 1000 અને 2000 ડોબ્રામાં આવે છે. બેંકનોટ 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 ડોબ્રા બીલમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: